Šis ir priekšskatījuma fails. Lai aizpildītu pieteikuma anketu, nepieciešams Autorizēties

Anketa par Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības mērķiem līdz 2027. un 2035.gadam

Pieteikšanās sākums: 23.11.2021. | Pieteikšanās beigas: 20.12.2021.

{required_fields}

Sveicināti!

Līdz 2021.gada 20.decembrim Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada pašvaldības nodrošina publisko apspriešanu Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam un Attīstības programmas 2022.–2027. gadam 1.redakcijām.

Plānošanas dokumenti pieejami: https://www.liepaja.lv/dokumenti/liepajas-valstspilsetas-un-dienvidkurzemes-novada-kopigo-planosanas-dokumentu-1-redakcijas/ 

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Liepājas un Dienvidkurzemes novada iedzīvotāju viedokli par plānošanas dokumentos izvirzītajām attīstības prioritātēm un mērķiem līdz 2027. un 2035.gadam. 

Aptaujas pielietojums – iedzīvotāju iesniegtās idejas var kalpot par pamatu izmaiņām investīciju projektos, darbībās, prioritātēs un mērķos. Sabiedrības līdzdalība ir vienošanās ar iedzīvotājiem par pilsētas un novada nākotnes izaugsmes virzieniem. Katru no saņemtajiem priekšlikumiem pašvaldību speciālisti izvērtēs un sniegs atgriezenisko saiti – kā tas ievērtēts plānošanas dokumentu pilnveidoto redakciju izstrādē.

Jau iepriekš pateicamies par izrādīto interesi un ļoti novērtējam Jūsu līdzdalību!

LIEPĀJAS PILSĒTA UN DIENVIDKURZEMES NOVADS LĪDZ 2035.GADAM

1. VĪZIJA

Liepāja – starptautiski atpazīstama, zaļa un vieda ostas pilsēta Baltijas jūras krastā. 

Liepāja un Dienvidkurzemes novads - spēcīgākais Kurzemes attīstības dzinējspēks. Ilgtspējīga vide darbīgiem cilvēkiem, kas balstās uz starptautiski konkurētspējīgas ekonomikas, bagātas kultūras un dabas vērtību harmonisku līdzās pastāvēšanu.

2. STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS

Sasniedzama un gudri pārvaldīta ekonomiski aktīva vide, ilgtspējīgā dabas un cilvēku harmonijā Baltijas jūras piekrastē.

3. ILGTERMIŅA PRIORITĀTES (LĪDZ 2035.GADAM)

Vieda attīstība – efektīvāka pārvalde, pakalpojumu sniedzēju, uzņēmēju un iedzīvotāju iespēju, zināšanu un kompetenču paplašināšana, izmantojot digitālos rīkus, ieguldījumi pētniecībā

Atvērtība un sasniedzamība - Liepājas, novada pilsētu un centru sasniedzamības nodrošināšana. Atvērta pārvaldība un saikne ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem, starptautiskās sadarbības veicināšana, kopienu stiprināšana

Cilvēks harmoniskā dzīves vidē - visiem iedzīvotājiem draudzīgu, pieejamu, zaļu apdzīvoto vietu veidošana,  pakalpojumu attīstība un klimata pārmaiņu ietekmes mazināšana

4. VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES (LĪDZ 2027.GADAM)

Zaļa, vieda un sasniedzama Liepāja un DKN - kvalitatīva, videi draudzīga, droša un pieejama transporta infrastruktūra. Viedu mobilitātes risinājumu ieviešana, izmantojot IKT un veicinot efektīvāku ar mobilitāti saistītu resursu izmantošanu. Pieejamība, kas tiek līdzvērtīgi nodrošināta visā Liepājas un DKN teritorijā. Ceļotājiem nozīmīgo viedo risinājumu ieviešana uzņēmumos, piesaistes objektos un ceļojumu galamērķos. Zaļais kurss un pielāgošanās klimata pārmaiņām. Ainaviski vērtīgu dabas teritoriju saglabāšana, Baltijas jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu potenciāla izmantošana.

Cilvēkresursu attīstība - Visu līmeņu izglītības pilnveidošana, veicinot katra indivīda aktīvu līdzdalību uz zināšanām balstītā sabiedrībā un tautsaimniecībā. Nodrošināta iespēja nepārtraukti apgūt un papildināt zināšanas, pārkvalificēties, aktīvi darboties digitālajā vidē. Kompetenti un profesionāli cilvēkresursi visās nozarēs. Profesionāļu piesaiste dažādās nozarēs atbilstoši darba tirgus prasībām un sabiedrībā notiekošajām pārmaiņām. Nodarbinātības veicināšana un iesaiste izglītībā un darba tirgū. Daudzveidīgas, saistošas un radošas profesionālas ievirzes sportā, mākslā un mūzikā. Liepājas Universitātes lomas paaugstināšana cilvēkresursu prasmju pilnveidošanā.

Atvērta pārvaldība un saikņu stiprināšana starp pašvaldību, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotājiem - Iedzīvotāju aktīva iesaiste pašvaldības pārvaldībā, efektīva un uz dažādām mērķa grupām orientēta komunikācija, pārvaldības dialoga uzlabošana. Sabiedrības drošības veicināšana, uzlabots reaģētspējas līmenis krīzes situācijās, kopīgs civilās aizsardzības plāns Liepājai un DKN. Dažādu nozaru sadarbība. Iekļaujošas un visā novada teritorijā līdzvērtīgas jaunatnes politikas ieviešana. Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām un līdzfinansējums biedrību, kultūras nozares, jaunatnes un vides attīstības idejām. Viedu un inovatīvu pakalpojumu izstrāde un ieviešana pašvaldībā.

Konkurētspējīga, daudzveidīga uzņēmējdarbības vide - Lidlauku un ostu infrastruktūras, industriālās un ražošanas teritoriju attīstība. Uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras izveide un attīstība, atbalsts mazajiem un vidējiem komersantiem. Zaļo industriālo teritoriju attīstība bijušā “Liepājas Metalurgs” teritorijā. Aprites ekonomikas principu ieviešana uzņēmējdarbībā un inovāciju attīstība.

Līdzvērtīgi kvalitatīva un radoša vide pilsētu un novada izaugsmei -  Veselības, sociālo, kultūras un sporta pakalpojumu attīstība. Kultūras mantojuma saglabāšana, vēsturisko un mūsdienu tradīciju stiprināšanu un kultūras jaunievedumu, radošo nozaru attīstība. Veselīgs un aktīvs dzīvesveids. 

5. RĪCĪBU VIRZIENI, UZDEVUMI UN PROJEKTI LĪDZ 2027.GADAM

RV1: Dzīves vide un daba
Uzdevumi:

U 1.1. Pilnveidot komunālo infrastruktūru. 

U 1.2. Attīstīt meliorācijas sistēmu. 

U 1.3. Attīstīt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas. 

U 1.4. Veicināt nekustamā īpašuma attīstību un uzlabošanu. 

U 1.5. Nodrošināt dabas vērtību saglabāšanu un aizsardzību, īpaši veicinot pludmales un piekrastes teritoriju attīstību, pieejamību un daudzveidīgu izmantošanu. 

U 1.6. Attīstīt drošu, ilgtspējīgu un kvalitatīvu ārtelpu. 

U 1.7. Sekmēt pielāgošanos klimata pārmaiņām. 

U 1.8. Veicināt sabiedrības apziņas paaugstināšanos, uzvedības modeļu un paradumu maiņu, īstenot vides izglītības pasākumus.  

Nozīmīgākie Liepājas projekti:

Bioloģiski noārdāmo atkritumu anairobās pārstrādes kompleksa izveide atkritumu poligonā „Ķīvītes”

Komposta stabilizēšanas kompleksa izveide

Plastmasas atkritumu piesārņojuma izvērtēšana, monitorings un samazināšana Latvijas-Lietuvas piekrastē, izmantojot inovācijas un sabiedrības vides apziņas celšanu

Pludmales, tirdzniecības kanāla, ezermalas u.c. iekšzemes ūdenstilpņu glābēju aprīkojuma modernizācija

Laivu ielaišanas vietas atjaunošana Ezermalas ielā, Liepājā

Apsaimniekot Liepājas ezeru un turpināt attīstīt tā piekrasti, tai skaitā Zirgu salu u.c. vietas rekreācijai

Mikroklimata uzlabošana pašvaldības ēkās

Būnas izbūve Baltijas jūrā

Krasta nostiprinājuma izbūve

Turpināt mājsaimniecību individuālo apkures iekārtu apzināšanu. Izstrādāt pašvaldības atbalsta mehānismu lokālo apkures iekārtu efektivitātes uzlabošanai, veco iekārtu nomaiņai, pieslēgšanās centralizētajai apkurei veicināšanai 

Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana saskaņā ar Gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu

Karostas kanāla piesārņojuma attīrīšana

Dienvidkurzemes novada projekti apskatāmi šajā vietnē 1. - 17. lpp: https://ej.uz/DKN_2027_projekti 

RV2: Sabiedrības veselība
Uzdevumi:

U 2.1. Attīstīt veselības aprūpes pakalpojumus, tai nepieciešamo infrastruktūru un nodrošināt cilvēkresursu piesaisti.

U 2.2. Veicināt sabiedrības veselībpratību un līdzestību veselības saglabāšanā un uzturēšanā dažādām iedzīvotāju grupām.

Nozīmīgākie Liepājas projekti:

Liepājas pilsētas pašvaldības cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā

Zobārstu piesaiste valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu sniegšanai bērniem Liepājā un Dienvidkurzemes novadā.

Liepājas Zobārstniecības poliklīnikas kapacitātes stiprināšana

Uzlabot kvalitatatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību

Liepājas Reģionālās slimnīcas infrastruktūras attīstība

Liepājas Reģionālās slimnīcas tehnoloģiju iegāde

Integrētās aprūpes attīstība ambulatorajā veselības aprūpē

Integrētās aprūpes attīstība ambulatorajā veselības aprūpē

Energoefektivitātes paaugstināšana JPVAC ēkā

Mikroklimata uzlabošana JPVAC ēkā

Energoefektivitātes paaugstināšana VPVAC ēkā

Liepājas Reģionālās slimnīcas energoefektivitātes pasākumi

Stiprināt psihiatrijas profilu pakalpojuma nodrošināšanai Kurzemes reģionā.

Dienvidkurzemes novada projekti apskatāmi šajā vietnē 17. - 21. lpp: https://ej.uz/DKN_2027_projekti

RV3: Sociālā palīdzība, pakalpojumi un atbalsts
Uzdevumi:

U 3.1. Paplašināt un pilnveidot sociālos pakalpojumus, attīstīt sociālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo infrastruktūru.

U 3.2. Pilnveidot sociālās palīdzības un citus materiālā un nemateriālā atbalsta veidus.

U 3.3. Nodrošināt atbalsta pasākumus bērniem, ģimenēm ar bērniem un citām sociālajām grupām, atbalstot nepieciešamo kompetenču apgūšanā un veicinot to iekļaušanos sabiedrībā.

Nozīmīgākie Liepājas projekti:

Sociālā dienesta ēkas E.Veidenbauma ielā 3, Liepājā ventilācijas sistēmas atjaunošana

Veco ļaužu dzīvojamās mājas Ganību ielā 135/141, Liepājā pārbūve

Veicināt personu vajadzībām atbilstošu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību

Sociālo dzīvojamo māju atjaunošana

Jaunu sociālo dzīvokļu izveide un labiekārtošana

Ģimenes atbalsta centra izveide

Dienvidkurzemes novada projekti apskatāmi šajā vietnē 22. - 25. lpp.: https://ej.uz/DKN_2027_projekti

RV4: Pārvaldības un pakalpojumu sistēma
Uzdevumi:

U 4.1. Nodrošināt pārvaldības digitalizāciju un e-pakalpojumu attīstību.

U 4.2. Stiprināt un attīstīt starpinstitucionālu sadarbību, mērķtiecīgi pilnveidojot pašvaldības cilvēkresursu prasmes un motivāciju.

U 4.3. Nodrošināt sabiedrības un uzņēmēju iesaisti un līdzdalību pašvaldības attīstībā.

U 4.4. Sekmēt jaunatnes politikas ieviešanu.

U 4.5. Popularizēt Liepājas un DKN tēlu biznesam, dzīvošanai, atpūtai un tūrismam.

Nozīmīgākie Liepājas projekti:

Pašvaldības policijas darba digitalizācijas risinājumu modernizācija un paplašināšana 

Dokumentu vadības sistēmas pilnveidošana elektronisko dokumentu aprites nodrošināšanai

Pašvaldības sniegto pakalpojumu digitalizācija

Ceļu satiksmes drošības uzlabošana Liepājā, izmantojot viedās videonovērošanas risinājumus

Pašvaldības policijas infrastruktūras modernizācija

Pašvaldības policijas darbinieku tiešo pienākumu veikšanai nepieciešamā aprīkojuma modernizācija

Liepājas pilsētas pašvaldības stipendiju programma

Dzīvokļu programma pilsētai un reģionam nepieciešamajiem speciālistiem

Nodrošināt infrastruktūru jauniešu lietderīgai brīvā laika pavadīšanai

Brīvā laika pavadīšanas kultūras un inovāciju telpa/centrs

Nodarbību cikls zaļas domāšanas veicināšanai

NVO konkurss jauniešu atbalstam 

Ielu darbs ar jaunatni

Projekts "PROTI un DARI!"

Dienvidkurzemes novada projekti apskatāmi šajā vietnē 26.-28.  lpp: https://ej.uz/DKN_2027_projekti

RV5: Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte
Uzdevumi:

U 5.1. Veicināt digitālu un viedu, ilgtspējīgu un nākotnes tendencēm atbilstošu autoceļu un ielu, sakaru infrastruktūras attīstību.

U 5.2. Attīstīt universālajam dizainam atbilstošu gājējiem, velosipēdistiem un citiem mazjaudas transportlīdzekļiem drošu mobilitātes infrastruktūru.

U 5.3. Attīstīt mūsdienīgu un ilgtspējīgu sabiedriskā transporta sistēmu (pārvadājumi un infrastruktūra) un viedus mobilitātes punktus.

U 5.4. Attīstīt modernu, konkurētspējīgu un ilgtspējīgu ostas, lidostas un dzelzceļa infrastruktūru.

Nozīmīgākie Liepājas projekti:

Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā

Grants ielu pārbūve Ezermalā (ielas starp Zirņu ielu un Liepājas ezeru)

Grants ielu pārbūve Ziemeļu priekšpilsētā (ielas starp Krūmu ielu un Liepājas dzelzceļa staciju)

Grants ielu pārbūve ielās starp Ganību un Klaipēdas ielām

Grants ielu pārbūve Zaļās birzs, Slimnīcas un Karostas mikrorajonos

Grants ielu pārbūve Piejūras parka teritorijā

Pārvada izbūve no Parka ielas līdz O.Kalpaka ielai, 

O.Kalpaka un Raiņa ielas pārbūve

Dienvidkurzemes novada projekti apskatāmi šajā vietnē 28. - 49. lpp: https://ej.uz/DKN_2027_projekti

RV6: Kultūrvide, tūrisms un sports
Uzdevumi:

U 6.1. Nodrošināt kvalitatīvu un daudzveidīgu sporta infrastruktūru ar mērķi veicināt ikviena iedzīvotāja fizisko aktivitāti, sporta talantu, tautas sporta attīstību un izcilu rezultātu sasniegšanu.

U 6.2. Nodrošināt kvalitatīvus sporta pakalpojumus ar mērķi veicināt ikviena iedzīvotāja fizisko aktivitāti, sporta talantu, tautas sporta attīstību un izcilu rezultātu sasniegšanu.

U 6.3. Veidot pieejamus, uz iesaisti vērstus kultūras un tūrisma pakalpojumus radošai, ilgtspējīgai sabiedrībai (Liepājas valstspilsētā un Dienvidkurzemes novadā) un mērķtiecīgi stiprināt vidi jaunu talantu, radošu personību izaugsmei un starptautiskai konkurētspējai.

U 6.4. Veicināt ieguldījumus kultūras, tūrisma un radošo industriju sektora infrastruktūras, kultūrvēsturiskā mantojuma un materiāli tehniskās bāzes attīstībā ar mērķi nodrošināt vidi dažāda mēroga pasākumu norisei.

Nozīmīgākie Liepājas projekti:

Stadiona "Daugava" futbola laukuma atjaunošana

Stadiona "Daugava" vieglatlētikas sektora atjaunošana

Mākslīgā seguma futbola laukuma izbūve Karostā

Jahtu kluba būvniecība burāšanas sporta veidu attīstībai

Skeitparka infrastruktūras attīstība

Ledushalles saldēšanas sistēmas, kompresoru un ventilācijas sistēmas nomaiņa

Radošo industriju attīstība, veicinot kultūrā un radošumā balstītu uzņēmējdarbību

Liepājas centrālās zinātniskās bibliotēkas pārbūve

Liepājas "Zaļās birzs" bibliotēkas pārbūve

"Namīna" ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Liepājas teātra Mazās zāles izveidošana (telpu pārbūve funkcijas maiņai), aprīkojums un satura izveide

Dienvidkurzemes novada projekti apskatāmi šajā vietnē 49.-64. lpp: https://ej.uz/DKN_2027_projekti

RV7: Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība*

* uzdevumi un darbības tiek veiktas saskaņā ar Liepājas pilsētas izglītības nozares attīstības koncepciju 2020.–2025. gadam.

Uzdevumi:

U 7.1. Nodrošināt kvalitatīvas un mūsdienu prasībām atbilstošas pirmsskolas, pamatizglītības, vispārējās vidējās un interešu izglītības apguves iespējas un pieejamību.

U 7.2. Atbalstīt pašvaldību infrastruktūras un tehnoloģiju pieejamību mācību procesam izglītības iestāžu audzēkņiem.

U 7.3. Nodrošināt atbalstu karjeras izglītības pieejamībai.

U 7.4. Sniegt atbalstu Liepājas Universitātei un citu augstskolu filiālēm Liepājā konkurētspējīgas augstākās izglītības nodrošināšanā.

U 7.5. Izveidot profesionālās izglītības un koordinētas pieaugušo izglītības sistēmas piedāvājumu atbilstoši darba tirgus pieprasījumam, sabiedrības attīstības tendencēm un personības izaugsmes vajadzībām.

Nozīmīgākie Liepājas projekti:

K. Ukstiņa ielas kompleksa attīstība mācību vides nodrošināšanai pirmsskolas un sākumskolas izglītības pakāpēs

Pirmsskolu izglītības iestāžu piegulošo teritoriju labiekārtošana, t.sk., apgaismojuma pārbūve, ierīkošana

Liepājas 3.pamatskolas kompleksa izveide, integrējot izglītības, interešu izglītības, sporta funkciju nodrošināšanu mikrorajonā

Energoefektivitātēs paaugstināšanas pasākumi ēkā Siļķu ielā 7, Liepājā

Metodiskā centra izveide Liepājā

Zinātnes centra izveide bērniem un jauniešiem

Dienvidkurzemes novada projekti apskatāmi šajā vietnē 65. - 73. lpp: https://ej.uz/DKN_2027_projekti

RV8: Uzņēmējdarbības vide

Rīcības virziens ietver pasākumus, kas vērsti uz tiešu un netiešu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai un veicināšanai. Iekļautas gan "mīkstā" tipa aktivitātes (atbalsts digitālo prasmju pilnveidošanai, atbalsts mazajiem un vidējiem komersantiem), gan arī veidojot teritorijas un telpas ar uzņēmējdarbībai atbilstošu infrastruktūru, kura būs daļēji vai pilnībā pieejama koplietošanai pārējiem iedzīvotājiem. 

Uzdevumi:

U 8.1. Atbalstīt MVU sektoru, veicināt digitālās prasmes un attīstīt vietējo ekonomiku.

U 8.2. Sekmēt industriālo teritoriju attīstību ar atbilstošas infrastruktūras izveidi.

Nozīmīgākie Liepājas projekti:

Ēkas pārbūve Dārza ielā 10, uzņēmējdarbībai nepieciešamās atbalsta infrastruktūras izveidei (MVK moderno tehnoloģiju centra izveide)

Liepājas ostas savienojums ar zaļo industriālo parku

Zaļā industriālā parka izveide

Uzņēmējdarbības vides attīstība pārbūvējot Fēniksa ielu, Liepājā

Pilsētas tūrisma degradēto teritoriju revitalizācija un pielāgošana uzņēmējdarbības vajadzībām

Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 3.kārta

Dienvidkurzemes novada projekti apskatāmi šajā vietnē 73.- 74.  lpp: https://ej.uz/DKN_2027_projekti


 
 
 
 


Debug ON!